سلامتی روح وجسم
سیدمهدی کاتب،درمانگر و مشاورتحصیلی تربیتی(09351083094)(09123141677) 
لینک دوستان

حکیم ومتفکروفیلسوف بزرگ جهان بوعلی سینامیگوید.موسیقی صدای خداست .

باخ فیلسوف آلمانی میگوید.موسیقی باید انسان رابه خدابرساند

امام خمینی ره میفرمودند:هنرپرستیدن عاشقانه الله است .

حکیم عمرخیام خودموسیقیدان ونوازنده بوده ورساله های زیادی دررابطه باموسیقی داشته است .

بیشترشاعران بزرگ مانندمولانا.سعدی.حافظ وناصرخسرو قبادیانی و...دراشعارخودازموسیقی یادکرده اند.

انشتین دانشمندبزرگ :هم موسیقی دان بوده وهم علاقه به موسیقی داشته است .

ادیسون وتقریبا"همه دانشمندان یااهل موسیقی بوده اندویارساله های مهم وسخنرانی های خوبی درموردموسیقی کرده اندامانوع موسیقی و...هست که تفاوت داردنه حرام بودن آن

حرام وجایزنبودن نواختن آلات موسیقی،آموزش آن درمدارس، ونشان ندادن آن توسط سیماومشخص نبودن وضعیت موسیقی واشتباهات آن باغناوتعبیروتفسیرغلط و سلیقه ای برخوردکردن بسیاری ازمراجع و...مردم به ظاهرمذهبی باعث آن شده که بسیاری ازافرادی که تازه میخواهندمسلمان شوندبه خاطرهمین کج فهمی هاو...به جای تشیع تسنن راانتخاب نمایند.ازدیگرمسائلی که باعث شده دین تشیع وپذیرای آن برای افرادی که میخواهندتازه مسلمان شوندتضعیف شود.درصورتیکه دراهل تسنن نشان دادن آلات موسیقی خواندن ورقص واستماع هرنوع موسیقی حلال ومجازاست.

وبه همین خاطر شو وکنسرت های موسیقی آنها خیلی سنگین ترومدرن تروباابهت ترازمااست واگرباموسیقی های لوس آنجلسی ماشیعه هایاموسیقی رپ و...درداخل مقایسه کنید،قابل مقایسه

نیست ،آنهاتوانسته اندفرهنگ موسیقی خودرااصیل نگه دارندبدورازابتذال تاحدی البته ولی مابه علت همین کج فهمی هانتوانسته ایم .

1-حرام کردن بعضی بازی هامثل تخته نروشطرنج پاسور....که حتی برسرشرط بندی وقمارنباشدچون آلت قمارهستندمیگویندحرام است .

2-حلال بودن مصرف دخانیات وموادمخدر(البته درسال های اخیربانظراحتیاط حرام شده ولی به قاطعیت تسنن چراکه شمادرکشورخودمان متاسفانه نوجوانان وجوانان شیعه سیگاری ومعتادرازیادترازافغانی های سنی مذهب مشاهده میکنیدکه یکی ازعلل آن تاخیردراین فتواهای ضعیف بوده وهست.

3-حرام کردن استماع موسیقی ودائم به جای غناوموسیقی و...استفاده کردن

4-جایزه ندانستن رقص درصورتیکه رقص همسران برای یکدیگردراحادیث آمده که ثواب هم دارد.

5-بی توجهی به موسیقی ومردان موسیقی واجازه دادن به شبکه هایی که ازایران هستندوفعالیت موسیقی رپ وراک ومتال و...حتی جالب است که درماه های حرام وعزاکه بیشترشبکه های لوس آنجلسی هم تعطیل است شبکه ایران موزیک وام آی تی وی میترکانداین حرام است نه موسیقی که ....

6-بسته بودن مساجدشیعه وبسیارکثیف بودن سرویس های بهداشتی وبوی متعفنی که ازپای مردم میآیددرمقایسه بااهل تسنن وپهن کردن حصیروشتشوی دائم پاها وسرویس های بهداشتی وبازبودن مساجددرشبانه روزبارفتن به استان های کردستان وزاهدان و...میتوانیدمقایسه کنید.

7-کم اهمیت نشان دادن نمازوقرآن وبی تفاوتی بیشتراهل تشیع درمراسم که موقع قرائت قرآن صحبت وهرکاری می کنند.اشتباه وفسادمداحان به ظاهراهل بیت که بهتراست بگوییم مداحال ملیونی وخرافاتی که

باعث شده اسلام محمدی ازآن اسلامی که امام خمینی ره فرموداسلام ناب محمدی جداشود.

بیآیدای مراجع ای اهل قلم وای علمای اسلام وبویژه شیعه اثنی عشری نقاط ضعف ودورازمنطق وخرافه پرستی راباآگاهی دادن به مردم کاهش داده یاازبین ببریم تاجمعیت مسلمان شده شیعه برعکس شودوزیادترازجمعیت فعل اهل تسنن گرددویاخداراچه دیدی تمام اهل تسنن شیعه شدندبعیدنیست امابه شرط هاوشروطها

8-درپایان ازاستادبزرگ دکترالهی قمشه ای وروحانی اهل شعرحجته الاسلام نقویان ومتفکربزرگ فیلسوف مرحوم محمدتقی جعفری وامام خمینی ره و روحانی که دراصفهان درزمان دانشجویی باایشان کلاس درس بینش دینی داشتم حجته الاسلام کاشانی وتمام روحانیون ومومنانی که بادید باز ونه متحجرانه ومتعصب کورکورانه دفاع ازهنر بویژه موسیقی سنتی ومجازدفاع مینمایندومردم راآگاه میکنندسپاسگزارم .

به نظرمن اهل تسنن اهل ببت رارهاکرده اندوگمراه شده اندواهل تشیع قرآن رها.منظورعمل به قرآن است.نه فقط حفظ وروخوانی آن .که همه برروی این تاکیددارند.

هردوکه درکنارهم قرارگیرندکامل میشوندهیچکدام ازاین هابه تنهایی کافی نیست .

[ جمعه 12 شهریور1389 ] [ 11 ] [ سید مهدی کاتب ]
.: Weblog Themes By themzha :.

درباره وبلاگ

جهت مشاوره تحصیلی،تربیتی،روانشناسی،کلاس های تقویت حافظه وتندخوانی وتمرکزحواس وجبران افت تحصیلی وپیشرفت تحصیلی باهمراه 09123141677وجهت تدریس موسیقی(دف.تنبور.تار،سه تارواجرای برنامه موسیقی سنتی وشاددرتالارهاوشب شعرومحافل ومدارس باهمراه 0935108304تماس حاصل فرمایید.هدف ازراه اندازی این وبلاگ پیشگیری ازبیماری هاوسلامت روحی روانی شماعزیزان است .خواهشمندم ازنظرات وپیشنهادات خودبنده رابهره مندسازید.درضمن کتاب تقویت اراده درچهل روزنویسنده اینجانب موجوداست.
امکانات وب
دریافت کد جملات شریعتی

دریافت کد پرواز حباب ها

مجله نایت پلاس

تصاویر زیباسازی نایت اسکین