چهارشنیه سوری رسم وسنت ملی ایرانیان باستان بوده وامروزه هم مسئولین کشوردرگذشته وهم جوانان ونوجوانان کشورکه هویت ملی وایرانی خودراکم رنگ می کنند آنرابه شکل اذیت وآزاروترقه زدن وبه شکلی درآورده اند که هیچ شباهتی به چهارشنبه سوری ندارد وآن راضایع نیست کرده است .  

۱-مقصرگذشته مسئولین گذشته در۱۰یا۲۰سال گذشته که به آتشهایی که روشن می کردند اعتراض کرده وبه هرشکل ممکن ودرگیری فیزیکی وبازداشت کردن جوانان ونوجوانان آنهارامجبوربه خاموش کردن میکردندولی بازدن ترقه و...آنهامخالفت خودرانشان می دادندواین زمینه ای برای ازدست دادن این مراسم شد.ونیزآنهااصلا" روی قضیه وتوضیح چهارشنبه سوری کارنکرده وفونداسیو ن فرهنگی ایجادننمودندتاباارزشمندکردن آن جوانان دیگردست به اینگونه کارهانزنند.مطلب بعدی تخلیه هیجان های نوجوانان است که زمینه ایی مسئولین کشوربرای آن ایجادنکرده ونمی کنند .که ازآن جمله میتوان اختصاص مکانهایی برای تخلیه این گونه سروصداها وورزش وفضاهایی برای حرکات موزون وهمان رقص های محلی وچوب بازی وآتش فشانهای بدون صدا وجالب است که کشورهای دیگرهمه راانجام میداندومی دهند.

چهارشنبه سوری : فلسفه آن این بوده که ایرانیان قدیم چهارشنبه آخرسال رابه مناسبت دورنمودن پلیدی هاوزشتی هادوروگرداگرد آتش جمع شده وبه تمرکزوخواندن شعرودعا وبیاداهوراومزدا ساعاتی رامیگذراندوسپس ازروی آتش می پریدندوشعرمعروف سرخی من ازتووزردی توازمن راخوانده وبه این وسیله ازآتش که یک خاصیت پاک کنندگی ومقدس راداشته وداردناپاکی هاونفرت هاوکینه هاو..ازوجودخودپاک می کرده اندوسپس مراسم قاشق زنی بوده که افرادی تحت عنوان ناشناس بادستارهایی که به صورت خودیاسرخودمی پیچیده اند وبازدن قاشق به درب خانه هارفته وازمردم محل ومنطقه تقاضای کمک می کردندواین کمک هارابین فقراومستضعفان تقسیم می نمودنداین کمک هامیتوانست هرچیز ی یاکالایی یاپولی باشد که درظروف آنان قرارمیگرفت وسپس مراسم بدون آزارواذیت وسروصداوآتش سوزی ها وروانه بیمارستان وقبرستان شدن بسیارشادتمام می گشت .

مقصربعدی واصلی ترخودنوجوانان هستندکه امسال خوشبختانه پول به جیب مردم چشم نخی وباریک کمونیست چین وکشورهایی که قصدفلج کردن اقتصاد دیگرکشورهایی مثل مارادارندنریزندونریختند.

به امیدهمربرخورد مسئولین باتوزیع کنندگان وفروشندگان وبخصوص واردکنندگان میلیونر این موادمنفجره ومحترقه و...

وهم آگاهی نسل جدیدواحیای سنتهای درست واصیل وهویت ملی واسلامی ماایرانیان.

 تاريخ : چهارشنبه بیست و نهم اسفند ۱۳۸۶ | 16 | نویسنده : سید مهدی کاتب |
همه شب به مدت ده دقیقه یابیشتربه یک شعله شمع نگاه کنیدوبه هیچ چیزدیگرفکرنکنیدواین کارراحداقل تاازبین رفتن حواس پرتی وتمرکزحواس ادامه دهید.همه شب با همراه من تماس گرفته وباروشی خاص تمرکزبگیرید.عالی است تجربه کنید.

2-همه شب موقع خواب به خودتلقین کنیدکه روزبه روز به قدرت تمرکزحواس من اضافه میشود.این تلقین معجزه میکندوقدرت بسیارزیادی داردبه شرطی که باایمان گفته شود.

3-غذاهای گوشتی راحذف یابه حداقل برسانیدوبیشترازغذاهای گیاهی ومیوه وسبزیجات وغلات استفاده کنیدمعجزه میکند.گوشت هاتمرکزراکاهیش واراده راضعیعف میکنند.

4-صبح وظهروشب ده مرتبه باتمرکزهوارابافشارواردریه هاکنیدوسپس خارج کنیدکاملاهواراتخلیه وبعدواردریه ها کنید.

5-باافرادی که حواسپرتی دارندکمترمعاشرت ودوست شوید.همنشین توازتوبه باید تاتوراعقل ودین بیفزاید.سعدی شیرازی

6-سعی کنیدباوضوباشیدونمازخودراباگفتن اذان هرجاهستیدباتمرکزکامل وگوش کردن به صداوکلماتی که میگوییدبخوانیدویااگرازهراقلیتی هستیدمراسم مذهبی خودراباتمرکزکامل به موقع به جا آورید.

7-بارفتن به مکانهای مذهبی هرکجا هست تمرکزوحس بگیریدتاتمرکزشما قوی شود.

8-هرموقع میخواهیدآب میل کنیدبه آب نگاه کرده وبانام خدابگوییداین آب تمرکزحواس مرابه طرز عجیبی زیاد میکند.ثابت شده که معجزه میکند.

9-به صورت پدرومادرخودبامحبت نگاه کنیدوبه آنها نیکی کنیداگرهم بدخلق هستندهم عبادت بزرگی است وهم تمرکزحواس راافزایش میدهد.

10-به آسمان .سبزه گل وگیاهان نگاه کنیدوروی آنها زون کنیدتاثیردارد.

11-سعی کنیددرهرشرایطی مطالعه راترک نکنیدومستمرادامه داشته باشد.درموقع مطالعه کاغذی درکنارشماباشدکه مطالبی که به ذهن شمامیآیدوحواستان راپرت میکنددرآن بنویسید.این تمرین بسیارمفیداست.

12-سعی کنیدکه درپایان روزیعنی شب موقع خواب اشتباهات وافکارمنفی خودرایادداشت کرده وصبح یاپاره کرده ویابسوزانیدموثراست.

13-یک نقطه روی شست پاکشیده ودرازکش باچشمان بسته به آن نقطه فکرکنید.

14-یک نقطه فرضی روی وسط دوابروفرض کرده وباچشمان بسته یابازبه آن فکرکنیدزمان دلخواه هرچه بیشترباشدبهتراست

15-تمرینات یوگارابطورمستمرانجام دهید.بسیارمفیداست همچنین تمرینات مدیتیشین نیزعالی است سی دی هردوموجوداست .میتوانیدازبنده تهیه کنید.

16-موسیقی خاصی که ماتهیه کرده ایم صدای خاص آب وآبشاروجنگل ودریاست به همراه موسیقی بدون کلامی که خلاقیت راافزایش میدهد ازموتسارت ودیگران که موقع مطالعه نه تنها باعث عدم تمرکزبلکه باعث خلاقیت وتقویت حافظه میشود.

شادوشاکرباشید .سیدمهدی کاتب مشاور۰۹۱۲۳۱۴۱۶۷۷

 

 تاريخ : سه شنبه بیست و هشتم اسفند ۱۳۸۶ | 13 | نویسنده : سید مهدی کاتب |
روشهای مطالعه وتقویت حافظهوتغذیه

ابتدابایدبه فیزیک  اطاق مطالعه توجه کنید.نور.گرما.سرما.میز.رنگ اطاق .نحوه نشستن و

ابتدانور:درروزتابش خورشیدبه اتاق مستقیم روی کاغذنباشدوغیرمستقیم بتابد.درشب یک مهتابی آفتابی(زردرنگ)به همراه یک مهتابی سفیدبهترین نوراست ویایک مهتابی به همراه بک لامپ معمولی 100ویایک لامپ کم مصرف زردباوات بالاتر.

درجه حرارت اتاق مطالعه درزمستان میل به سردی 25الی 27درتابستان میل به گرمی ومستقیمآدرروبروی کولروبخاری نباشد.تابدن لخت نشود.نحوه نشستن :بهتراست روی زمین مطالعه انجام نشودولی اگرمجبورهستید.یک میزکوتاه استفاده کنید.رنگ اتاق بهتراست رنگهای شادوآرام بخش غیرازقرمزوصورتی باشد.آبی .سبز.ورنگ های طبیعت.هوادرهمه فصل درجریان باشد.-ازلحاظ تغذیه شب غذای ساده بدون گوشت وسرخ کردنی باشد خیلی بهتراست ونبایدباشکم پرمطالعه کردهمچنین باحالت گرسنگی وشکم خالی ومعمولابین مطالعه وغذافاصله دوساعته باشد.درطول امتحانات ازغذاهایی که به حافظه ویادگیری کمک میکنداستفاده شود.1)ماهی ومیگووغذاهای دریایی2)کندورخوراکی مثل آدامس بجویدویااگرتلخ است بانبات بکوبیدویاببلعید.3-سویاوقارچ4-جوانه های گندم .ماش

عدس ونخود5-کشمش بخصوص مویز6-سبزیجات ومیوه هایک سبدهروعده7-تخم گیشنیز8-شلغم وچغندروسیروپیازخام ویاپخته باغذابچه هاراعادت دهید9-عسل طبیعی به همراه یک قاشق لیموترش طبیعی ویاسرکه سیب10-روغن کنجد11-انواع آجیل خام.تازه خودتان پوست بگیریدمغزآن ویتامین ندارد.12-مغزگوساله یاگوسفند.13کلم وکاهو وگردوهمه روزه14.خاویاریااگرنمی توانیداشپل ماهی15-کشک وشیرولی ماست نه.16-تنفس هرروز ده مرتبه باروشی که درکلاس آموزش دادیم.17-بادام خام ولی درخوردن بادام زمینی افراط نکنیدچربی زیادی دارد.

18-حاظ شرایط روحی روانی باید مثل این باشد که به مجلس عروسی ویاشادی دعوت شده اید به هیچ عنوان باحالت کسلی وسستی مطالعه راشروع نکنیدکه سرخوردگی وشکست رادربردارد.برای این منظوروازبین بردن انرژی های سنگین وشیطانی ومنفی محیط زندگی ومطالعه رابااسپندویاعودویاگلهای طبیعی معطرکنیدوبا وضووصدقه وگفتن اعوذ وبا....وبسم ا...وخواندن دعای قبل ازمطالعه وانجام چندحرکت کششی ونرمشی وگرفتن یک دوش آب سرددرتابستان و ولرم درزمستان مطالعه راشروع کنید.سعی کنیدکه درطول مطالعه خانه راازجنجال وبحث ودرگیری خالی وعاری کرده تاباآرامش بچه ها بتوانندمطالعه کنند.

19-یک موزیک ساده بدون کلام یاصدای طبیعتی که به همراه موسیقی خلاقیت ماتهیه کرده ایم باصدای آهسته حالت زیرصداپخش شود. ویا صدای قرآن ملایم به شکلی که به قرآن توهین نشود .بسیارعالی وانرژی زاوآرام بخش است .

20-به بچه ها یاددهیدکه درسهارابعدازکمی استراحت همان روز بخوانندوبرای فردااصلانگذارند.که باعث افت وفراموشی میشود.این رمزموفقیت بزرگی است که اگریادبگیرندهیچ وقت مشکل درسی ندارندوشب امتحان راحت میتوانندبازی کنندونمره عالی بگبرند.وازاسترس بدورباشند.

21-حتمابچه هارادرباشگاه ثبت نام کنیدویاهفته ای دوروزبه استخرببرید بدون ورزش هیچ کس سالم نمی ماند.

22-روی نمره 20ومعدل 20نه اسرارداشته باشیدونه حساسیت که افت تحصیلی وزدگی تحصیلی رادرمراحل بعدی به دنبال دارد.

برای شماواوبگذاریدفهم دروس مهم باشدنه نمره بیشتربدبختی های جامعه وتحصیل کرده های بیکاروباکارماازهمین معزل است.

23-بچه خودراباپسرعموودخترعمووحتی داداش وخواهرش مقایسه نکنیدهمه ماباید باخودمان مقایسه شویم.

24-دوزبان یک انگلیسی یکی عربی هرکدام رادوست داشت بگذارید تامراحل بالابروداز10سالکی میتواند انسان زبان دوم رایادبگیردوهرکس زبان دوم میدانددوانسان است .

25-همیشه به اوبگویید توموفق میشوی وبدانیدتنهاراه موفقیت.تحصیل نیست یکی ازراههاست .جعبه جی 5رابرای یادگیری حتماتهیه کنید.ماانواع آنراتهیه کرده بامدلهای‌مختلف‌وقیمتهای‌مناسب‌ومتغیربودجه‌هرفرد.نویسنده‌ومحقق:سیدمهدی کاتب

 تاريخ : سه شنبه بیست و هشتم اسفند ۱۳۸۶ | 13 | نویسنده : سید مهدی کاتب |
قلب، جاده اي است كه تنها مسافر آن بايد خدا باشد؛ قلبي كه با غير خدا آشناست، كوچه اي بن بست است
الان مدتيه گير كردم بين اين دو ضرب المثل، دارم هنگ ميكنم: بالاخره «جواب ابلهان خاموشي است» يا «سكوت علامت
رضاست»؟؟؟؟

چارلي چاپلين به دخترش: تا وقتي قلب عريان كسي را نديدي بدن عريانت را نشانش نده! هيچ گاه چشمانت را براي کسي که معني نگاهت را نمي فهمد گريان مکن قلبت را خالي نگه دار اگر هم يه روزي خواستي كسي را در قلبت جاي دهي سعي كن كه فقط يك نفر باشد به او بگو كه تو را بيش تر از خودم وكمتر از خدا دوست دارم زيرا كه به خدا اعتقاد دارم وبه تو نياز دارم
دوست دارم يه سنگ بردارم و روي اون بنويسم:دلم برات تنگ شده و اونو محکم بکوبونم توي سرت تا بفهمي که فراموش کردن من چقدر سخت و دردناکه


نوزادی که به دنیا می آید و او را قنداق می کنند چه قدر شبیه آدمی است که می میرد و او را کفن می کنند... گویی ما به هر دنیایی که وارد می شویم دست و پایمان را می بندند... و این رسم آدم هاست که همیشه ناتوان ها را در بند می کنند

توي دنيا دو تا نابينا مي‌شناسم، يكي تو كه هيچ موقع عشقم رو نديدي، يكي من كه كسي رو جز تو نديدم

پرسيد چون دوستم داري بهم نياز داري يا چون بهم نيازداري دوستم داري؟ بهش گفتم چون دوست دارم بي نيازترين آدم روي زمينم

پيري مانع از عشق نيست. اما عشق تا حدي مانع از پيريست
دوستی شاخه گلی است که با یک لحظه غفلت پژمرده می شود


سعي کن مثل خورشيد زياد نور ندي چون همه از نورت استفاده مي کنن ولي اصلا نگات نمي کنن؛ سعي کن مثل ستاره کم نور بدي تا همه تو خلوت شباشون دنبالت بگردن


تاريخ : سه شنبه بیست و هشتم اسفند ۱۳۸۶ | 10 | نویسنده : سید مهدی کاتب |

غذاهاوخوراکهای زیررادرسبدسفره خودویاغذایی خودقراردهید.

۱-همیشه صبحانه میل کنیدبدون صبحانه ازخانه خارج نشوید.باعث فراموشی دربزرگسالی است .

برنامه صبحانه روزاول: ارده باشیره یاعسل دوم : تخم مرغ آب پز.روزسوم: کره بادام زمینی باعسل

روزچهارم : پنیرحتما"باگردواگرنبودبهتراست میل نکنیدپنیرتنهامکروه است دردین اسلام زوال حافظه میآورد

روزپنجم: میوه کامل بخصوص موزکه دوست حافظه است.روزششم : حلیم گندم یاخوراک عدس

روزهفتم :تخم مرغ آب پزچون امگاسه داردبرای قلب وبدن مفیداست دوروزدرهفته اختصاص دارد

مقوی حافظه : کندورخوراکی به شکل آدامس بخویدیاببلعید.کشمش مویزی .انگورسیاه رنگ .موز.میگووماهی وغذاهای دریایی حتما"هفته ای دویاسه مرتبه انشتین ماهی زیاد دوست میداشت.کشک .شیر.خرما.سیرخام ترشی سیرمضراست.سرکه سیب یک قاشق بعدازغذا.

میوه وسبزیجات تازه بخصوص سیب روزی سه عددباهسته وپوسته .ویتامین ث همه روزه یک لیوان آب پرتقال یا۵عددلیمووپرتقال.عسل به شکل شربت اگرخواستید عسل طبیعی موجوداست ۰۹۱۲۳۱۴۱۶۷۷تماس باپیک ارسال میشودباقیمت بسیارمناسب .

جوانه گندم .گلاب .عرق بیدمشک .درسبدغذاهاحتما"باشد.ارده بسیارعالی است نوع خوب ومرغوب آن

حجامت درماه های بهاروپاییزبااهداءخون بسیارمتفاوت است .تاريخ : دوشنبه بیست و هفتم اسفند ۱۳۸۶ | 15 | نویسنده : سید مهدی کاتب |
به نام خالق زیبایی ها :موضوع این قسمت مطالعه وراهکارهای ایجادانگیزه برای آن

مطالعه مانندهرکارجدی دیگرنیازمندایجادانگیره است .برای اینجادانگیزه میتوانیدراهکارهای خلاقانه زیررابکارگیرید.به امید موفقییت هرچه بیشترواعلام نتیجه شما؟

۱-درهرصورت حتی اگراصلا" انگیزه نداریدمطالعه راباکتابی کوچک موردعلاقه شروع کنید.وتوجیه برای زمان دیگری راازخوددورسازید.

۲-حتی المقدوردرمکان مناسب وتقریبا" ثابت مطالعه کنیدبه نظربنده درکتابخانه بهترازهرجاحتی خانه است .

۳-بادوستان ورفقای کم انگیره یابدون انگیره که البته به نظرمن بدون انگیره هیچ کس نیست .کمترمعاشرت نمایید (دوست توازتوبه باید    تاتوراعقل ودین بیفزاید)سعدی

۴-همه شب موقع خواب بخصوص به خودبگویید روز به روز به انگیره من اضافه میشود.

۵-تامیتوانیدشادباشید.زندگی کوتاه این دنیارااصلا" سخت نگیرید.هرچه پیش آیدخوش آیدرامدنظرقراردهید.

۶-به اندازه کافی بخوابیدخواب زیادجریان خون رادچارمشکل ومغزرافرسوده وانگیره راکاهش میدهد.

۷-تامیتوانیدازغذاهای گیاهی .میوه .سبزی هااستفاده وازگوشت وخوراکهای گوشتی خودداری کنید.مولاعلی (ع) شکمهای خودرامقبره حیوانات نکنید.)

۸-مطالعه راازروزی یکساعت شروع وبه مروراضافه کنید(قطره .قطره جمع گردد.وانگهی دریاشود)

۹-همه صبح به محض بیداری مبارزه بزرگ که کارهرکس نیست راشماشروع کنید.اول به همه سلام بعدخنده وشوخی سپس نرمش .دوش وصبحانه که صبحانه ازاهمیت زیادی برخورداراست ودربهشت هم می گوییددو وعده غذامیدهند صبحانه وشام

۱۰-به هیچ عنواه حتی اگرشب دیرخوابیده ایدیامشکل داشته ایدیاهرمسئله توجیهی دیگرصبح بعدازطلوع خورشیدنخوابیدبسیارخواب بعدازطلوع خورشیدمضراست وبه نظرمن حتی بایدبرخودحرام کردزیرامردان بزرگ سحرخیزبوده اند.(سحرخیزباش تاکامرواشوی)

۱۱-ازنمایشگاه های کتاب دیدن کنیدوحتما" کتابی مورد علاقه بخریدوبلافاصله درراه کاریاخانه یااتوبوس بخوانید.وبه بعدموکول نکنیدکه به کتابخانه منتقل می شود.اماهرکتابی ازهرنویسنده ای رانخوانید.کتب منفی وپوچ گرایی مثل صادق هدایت راکه بعضی نوشته هااین طورهستندمطالعه نکنید.

۱۲-هرهفته به یک عالم یابزرگی سرزده وتاریخچه وبیوگرافی اوراگوش داده وبنویسید.

۱۳-خودتان راملزم کنیدکه اگرمطالعه نداشتیدتنبیه می شوید وخودتان راتنبه کنیدمثلا یک وعده یادووعده غذانخورید یاده مرتبه درازنشست کنیدیاخودراهرطورمیدانیدجریمه کنید.

۱۴-سعی کنیدبایک نفردرکلاس یامحل یا...رقابت کنید.
تاريخ : دوشنبه بیست و هفتم اسفند ۱۳۸۶ | 15 | نویسنده : سید مهدی کاتب |